BoR-Alphabetical_kiosk format

ajfr- ‘pty Vk £13X1 1DH 1 (5T~^ Q£) Gf) >^r^! *^> ^~i^\ QZ)^^jF& 1 Dnon n?’C3» instil isos ^ ,c:t i '553) inx sn ly ns orfiipfii ETtswa ,Dnn2: Dnwx 'at? "n m2^nn ■firo’* js 5 anan /lima nn /lama m tj nx w crrat? /la^taa pres in x ?2i .(on m trjn § Drre^a d?ij? i 2t? *on3' inx sn ?j? ns nnxa wrap /pnflBn D'j?aa unm ^mamaa » .in? trrn mnix'i traion fc k SCS^CIi^iS C=C5^0 '^3=5 e ^ Rev DAVID RANTER | Mr. MEYER KATZ | .?xiir niTtst D'ya ,m? n?nn„ Srmanan c'rj? "tx»„ mpix ntnj? pis in2 ^ _. k CA1 t/ij nnssi mPyaa nna*a ,n^’jm naaan p"ti'n n"n p"t? v'j nyaayp nn .pyn t?"a ,ma'aaa nsaan ,m:iC syna sna„ .s'asaas jsd namyn b' hk rmas'aaspa naman in'yn ,P"r nysn '*1 comsan p"i?n p "masn niai.Pnn iana' ns ,P"r Vw-itr** ns max n x nnaaam .cPpy pnarP a'aian cmtryaa cn"n -p'ass ny"T tans max 'ins pn ana nyaayp .n .pyn 23 nns' s a'a s'asaas jsd ps axyisa pT payn ,y nmas '.*asp ps pn s nss jyapyaas jsn ps ny p'mx ya"tr s ana ,Ph2 mass cm ny pn rs ny ps ,B'nK ,nyc'T pn .pyrnnsix nnyT nms a'a ps ]ya ps ,aPsnya -ya ,nsa jyanyya pn a'a ,pyapsn nya'msn nytmms ytyr-s yp« aanytrsa ny pynyms y^x anyaD^a nytsayp n myn ,nyT»P yt^'T’S yon ya^r a'a mnoty nyirn’s ,nyaia nyn nss aa^sa lya^r pis pn a^o n«s ]yss rs pin mao yv^'x nyp ,aann>is,''is Pan D’nlTO cxm ,D'anw ,axan xxama cnnN 1'nra « nytsayp .bis jin nyn «a yysya cX'an -nan a'a—?iDa r« can pypana ;i« ]ycny tra pya^na min' ma ?yapsny iynyn yn yayp ynyn .a^nayn 'ansa paiy yr pn nyaayp •nyi .yyaana%n y'rs p« y^'T'S yns p« ,nmn moPn ps* jyaist ‘mil? p« ,nlax asp i' d p.s tr'asnynsa an^atr ps "D yasana'aDa's lyspyn ix p.s ,narrai cpara "p ,Psnty' PPa ix anynya -a"s lyD'ina s ny anya d'P naya yap'mya m pyrs m pysraya ya'^aayny PPaa .asna a'a ps aPya a'a P"a ps ,aia laa pytyaaya "T Pst asa .pya^P is ps asa is cPry nnP pyaia iy pynyp aasonyn Pst pyasa ny'T .pnarn nsss npns nmy nPnnP camsa PPanan aman n"n nns ,P"t pyp bpt 'as n"a pyp yan —sa na ny Paa nPnnP naT' tb» pa'D sp'opya n'y 'a'naa nnpan .pnain nsca nminP 'i pya'nrnys n-a pynyp pnam nso ps aP'ss nss ma ,ynayns p'p a'a s'asaas ;sd ps nyapspa"s t's ny P"p ysaops p's T's py^aya pyanyya pypn ,aap ny pyp ps .aosa nyass ]s ansaa* ps Tans "a ya'T'P a*a a'a aap ny /'ap'n n'as nsn' sP„ pyp na m nss intana yo'ina a'a ny ,na'na ma ma ,aayn oy nyp npns ps nman ymynas p« nmn maPn ,Pm^ .aasn yayss ]S a'a anynss d'*s ny asPyn 'a'D sp'Dpya ansaa* p'T ps a'a qp'mx aap ps aPya oyaio yD'ina a'a yap'nnya PPaa ,Psntt" PPa ps r'aysnynsa yPs ps aPya P's dsp pyry' pysPyn is nya'snyn aia s nnyi ny T's nom npns mtryp 'pysPyn cms Pst asa .cjp'n anynss nmnP aiaP ana' pyp ysn msa -n ia*m D'a'n Pa .pnsrn ibdb cP*y H’AK\3T H\HT1 ,TT"U"m T\Tffl UHAWn '1 , '1 TIT' P"T>\ ,*2"T T fl ^"liT TIT’ August 28, 1938 SAN ANTONIO, TEXAS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAxMjM2OQ==